Części dla zesta­wów prze­ciw­lot­ni­czych [www.zbiam.pl]

3 maja 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na dostawy zesta­wów remon­to­wych prze­zna­czo­nych dla zesta­wów prze­ciw­lot­ni­czych ZUR-23 – 2KG oraz ZSU-23 – 4MP Biała. Umowy zostały pod­pi­sane 21 marca, w obu przy­pad­kach dostawcą usługi będą Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., które za swoje usługi Czytaj więcej …

Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych”.

  Konsorcjant, tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Alchemią S.A., HEATMASTERS Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) Czytaj więcej …