Części dla zesta­wów prze­ciw­lot­ni­czych [www.zbiam.pl]

3 maja 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na dostawy zesta­wów remon­to­wych prze­zna­czo­nych dla zesta­wów prze­ciw­lot­ni­czych ZUR-23 – 2KG oraz ZSU-23 – 4MP Biała.

Umowy zostały pod­pi­sane 21 marca, w obu przy­pad­kach dostawcą usługi będą Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., które za swoje usługi otrzy­mają 8 mln zło­tych.

Czytaj cały artykuł >>