ZM Tarnów S.A. napra­wią moź­dzie­rze LM-60D [zbiam.pl]

“15 maja 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi naprawy głów­nej 60 mm moź­dzie­rzy LM-60D eks­plo­ato­wa­nych w Wojsku Polskim. Powyższa umowa ma war­tość 1,9 mln zło­tych z VAT i została pod­pi­sana 5 maja. Była poprze­dzona postę­po­wa­niem prze­tar­go­wym o cha­rak­te­rze ogra­ni­czo­nym, które zapo­cząt­ko­wano w lutym bie­żą­cego roku.”

Czytaj cały artykuł >>